Tapahtuman takana on tavoitteellinen tiimi

RESTO22-projektitiimi vasemmalta oikealle: markkinointikoordinaattori Sara, tapahtumakoordinaattori Anuliina ja viestintäkoordinaattori Cia.

Mitä tapahtuma tarvitsee toteutuakseen? Tietysti energisen ja tavoitteellisen tiimin! Tiimityö perustuu tavoitteisiin, jotka projektille ja tiimin toiminnalle on asetettu projektin alkuvaiheessa. On tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet tunnistavat tavoitteet sekä niiden merkityksen käytännön tasolla. Muutaman tavoitteen määritteleminen on usein hankalampaa kuin pitkän tavoitelistauksen tekeminen, sillä se vaatii tiimiltä projektin tarkoituksen syvempää pohtimista. RESTO22-projektitiimissä olemme yhdessä määritelleet tapahtumalle kolme päätavoitetta ja jokaiselle tavoitteelle omat mittarinsa. 

“If you have more than three priorities, you don’t have any.” -Jim Collins 

Tavoitteiden merkitystä tiimityön toimivuudelle voisi verrata suunnistukseen. Suunnistajat näkevät kartassa rastin eli tavoitteen, jota kohti he kulkevat kartalle piirrettyjen reittien ja polkujen kautta. Jos tavoiteltua rastia ei olisi merkitty karttaan olisi täysin sattumasta kiinni löytäisivätkö suunnistajat saman rastin. Voidaan myös pohtia, mitä tapahtuisi, jos karttaan olisi merkitty rasti, mutta sen saavuttamiseen johtavia polkuja ja teitä ei olisi tai jokaisen suunnistajan kartta olisi erilainen. Tosin tapahtuman järjestäminen on joukkuelaji, jossa jokaisen henkilökohtainen sekä yhteinen panostus merkitsevät yhtä paljon.  

Mistä tehokkaan tiimin tunnistaa? 

Toimivat ja tehokkaat tiimit jakavat yleensä tiettyjä ominaisuuksia. Yhden ihmisen ei ole tarkoitus osata kaikkea, vaan menestyksekkään tiimin ominaisuudet kuvastavat enemmänkin osaamista, joka voidaan saavuttaa yhdessä. 

Innovatiivisen ajattelun kulttuuri: Tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi jakaa erilaisia ajatuksia ja ideoita. Tiimin toimintaan kuuluu uusien toimintatapojen ja mahdollisuuksien etsiminen. Kulttuuri kannustaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Ideoiden ja ajatusten ei tarvitse olla valmiita, vaan ne uskalletaan tuoda muille esiin keskeneräisinä. Tiimin jäsenten erilaiset vahvuudet ja osaamisalueet tuovat esiin uusia näkökulmia ideointiin sekä haasteiden ratkomiseen.  

Onnistumiset ja haasteet jaetaan yhdessä: Tehokkaassa tiimissä kommunikoidaan avoimesti sekä haasteista että onnistumisista. Tiimin jäsenet uskaltavat myös haastaa omaa ja muiden ajattelua. Haastamisen taustalla ovat yhteiset tavoitteet ja halu löytää niitä parhaiten palvelevia ratkaisuja. Jokaisen osaamista ja panostusta yhteiseen projektiin arvostetaan ja onnistumisen kokemukset koetaan yhteisiksi. 

RESTO22-projektitiimissä meillä on myös erilaisia rooleja, vastuualueita ja vahvuuksia, joita hyödynnämme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektitiimiimme kuuluu kolme restonomiopiskelijaa, tapahtumakoordinaattori Anuliina, markkinointikoordinaattori Sara sekä viestintäkoordinaattori Cia. Seuraavissa blogikirjoituksissa päästään kurkistamaan kulissien taakse! 

Tehokasta tiimityötä tarvitaan RESTO-kisojen järjestämiseksi, mutta myös joukkueiden osalta kilpailussa menestymiseksi. Käy syventymässä aiheeseen alla olevien linkkien kautta! 

https://www.nytimes.com/guides/business/manage-a-successful-team

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/09/16/14-characteristics-of-high-performing-teams/?sh=167565f616c6

Comments are closed.